Shrilanka Mein dur kitne rupaye Mein Ek litre mil raha hai